T. 0513 - 64 85 44

Klachtenregeling

Ouders bespreken hun vragen en opmerkingen als eerste met de groepsleiding. Pedagogisch medewerkers reageren alert op alle signalen van zorg of onvrede bij ouders. Opmerkingen over de gang van zaken worden niet opgevat als persoonlijke kritiek. Vanuit hun beroepshouding geven pedagogisch medewerkers alle aandacht aan het wegnemen van de zorg. Mochten er desondanks toch dingen zijn waar u mee blijft zitten, dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure, zodat uw klacht op de juiste wijze afgehandeld wordt. Van belang is om hier te vermelden, dat u als ouder altijd het recht heeft om de landelijke klachtencommissie in te schakelen!

Kindercentrum de Torteltuin is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) www.klachtkinderopvang.nl.

Stap 1: eerst klagen bij wie het betreft

Een klacht over de bejegening door een pedagogisch medewerker dient in eerste instantie met de desbetreffende pedagogisch medewerker besproken te worden. Zo nodig kan de directie hierbij een bemiddelende rol spelen. Heeft u een klacht over beleidszaken dan kunt u dit het beste met de directie bespreken. U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen.

Stap 2: Een klacht indienen bij de directie

Voelt u zich door de directe betrokkenen niet of onvoldoende gehoord, dan kunt u altijd bij de leidinggevende terecht met uw klacht. Zij zal samen met u en de betrokkene(n) een oplossing proberen te zoeken.

Stap 3: Een klacht indienen bij de oudercommissie

De oudercommissie is er om uw belang en die van uw kind(eren) te vertegenwoordigen. U kunt te allen tijde mondeling of schriftelijk met uw klacht terecht bij de oudercommissie. Indien gewenst zal de oudercommissie de klacht namens u inbrengen bij de directie of bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht. De oudercommissie heeft een eigen email adres: oudercommissie.detorteltuin@live.nl

Stap 4: Een formele klacht indienen

Wanneer eenzelfde klacht zich opnieuw voordoet of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door de pedagogisch medewerker of leidinggevende, heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie.

De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voort dat kinderopvangorganisaties op zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert. Ook is elke kinderopvangorganisatie verplicht om een klachtencommissie te hebben dan hier wel deel van uit te maken.

Kindercentrum de Torteltuin heeft zich aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK) en we zijn aangesloten bij “de Geschillencommissie” .

U kunt als ouder direct naar de klachtencommissie stappen. Een uitspraak van de klachtencommissie is bindend.